หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลพระทองคำ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพระทองคำ
อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา
 
 
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีให้บริการ เทศบาลตำบลพระทองคำ อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นม 0023.3/ว7890 ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดเก็บและการบันทึกข้อมูลการขจัดความยากจนและพัฒฯาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM  [ 1 ธ.ค. 2566 ]   
นม 0023.3/ว1073 ขอเชิญหน่วยงานในสังกัดของท่านส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  [ 1 ธ.ค. 2566 ]   
นม 0023.3/ว1080 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 1 ธ.ค. 2566 ]   
นม 0023.3/ว7877 การส่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษาของสถานศึกษาสังกัด อปท.  [ 1 ธ.ค. 2566 ]   
นม 0023.6/ว1078 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เรื่อง การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ในพื้นที่ที่พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2566  [ 1 ธ.ค. 2566 ]   
นม 0023.5/ว1077 แจ้งการติดตามผลการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ผ่านระบบ MOPH Claim  [ 1 ธ.ค. 2566 ]   
นม 0023.6/ว1076 แจ้งเวียนระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยมาตรการควบคุมเคลื่อนย้าย ม้า ลา ล่อ ภายในประเทศ หลังประเทศไทยได้รับสถานภาพปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้าจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH) พ.ศ.2566  [ 1 ธ.ค. 2566 ]   
นม 0023.6/ว1074 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการประเมินพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ประจำปี 2567  [ 1 ธ.ค. 2566 ]   
นม 0023.6/ว1079 การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านคุณธรรม  [ 1 ธ.ค. 2566 ]   
นม 0023.3/ 1442 ให้ขอรับการสนับสนุนกระบอกฉีดยา LDS ชนิด 1 มิลลิลิตร  [ 1 ธ.ค. 2566 ]   
นม 0023.3/ว7872 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1  [ 30 พ.ย. 2566 ]   
นม 0023.3/ว7872 การจัดสรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ( ค่ากระแสไฟฟ้า ) ครั้งที่ 1  [ 30 พ.ย. 2566 ]   
นม 0023.3/ว7872 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567งบอดหนุน  [ 30 พ.ย. 2566 ]   
นม 0023.4/ว7881 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565  [ 30 พ.ย. 2566 ]   
นม 0023.3/ว7896 คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ]  [ 30 พ.ย. 2566 ]   
นม 0023.5/ว7873 ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กระทรวงมหาดไทย  [ 30 พ.ย. 2566 ]   
นม 0023.3/ว1072 ขอให้ อปท.(ที่มีโรงเรียนและศพด.) คัดเลือกบุคลากรในสังกัดตามเกณฑ์การพิจารณา ส่งจังหวัดนครราชสีมา ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2566  [ 30 พ.ย. 2566 ]   
นม 0023.5/ว1071 แจ้งการโอนเงินวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 1.เงินพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 2.เงินก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน  [ 30 พ.ย. 2566 ]   
นม 0023.1/ว7837 แจ้งช่องทางการใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม  [ 29 พ.ย. 2566 ]   
นม 0023.5/ว7842 ซักซ้อมวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ]  [ 29 พ.ย. 2566 ]   
นม 0023.6/ว7834 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าประกวดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3  [ 29 พ.ย. 2566 ]   
นม 0023.3/ว7812 ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  [ 29 พ.ย. 2566 ]   
นม 0023.2/ว7777 ชะลอการขอกำหนดผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไปจากการแข่งขันทางวิชาการ หรือกีฬาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่นำชื่อเสียงต่อประเทศ (เพิ่มเติม)  [ 29 พ.ย. 2566 ]   
นม 0023.2/ว7752,7753,7756 แจ้งมติ ก.ท.จ.นม. ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง การโอน โอน(ย้าย) และพ้นไปดำรงตำแหน่งแห่งอื่น ของพนักงานเทศบาล พนักงานครู พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นและการย้ายพนักงานเทศบาลภายในเทศบาล  [ 29 พ.ย. 2566 ]   
นม 0023.4/ว1428 การประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  [ 29 พ.ย. 2566 ]   
นม 0023.6/ว1067 ขอความอนุเคราะห์เน้นย้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเข้าร่วมอบรมตามโครการอบรมสัมมนาอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ. 2567  [ 29 พ.ย. 2566 ]   
นม 0023.6/ว1069 ขอแจ้งปรับแผนการจัดสรรวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ของกรมควบคุมโรค  [ 29 พ.ย. 2566 ]   
นม 0023.1/ว1066 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  [ 29 พ.ย. 2566 ]   
นม 0023.6/ว1068 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก  [ 29 พ.ย. 2566 ]   
นม 0023.3/ว7813 การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 28 พ.ย. 2566 ]   
นม 0023.3/ว7820 การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 28 พ.ย. 2566 ]   
นม 0023.6/ว7807 การรักษาความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 28 พ.ย. 2566 ]   
นม 0023.6/ว1064 ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 28 พ.ย. 2566 ]   
นม 0023.3/ว7731 การขยาย กำหนดเวลาการดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 28 พ.ย. 2566 ]   
นม 0023.3/ว1057 จัดส่งข้อมูล เอกสาร คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 28 พ.ย. 2566 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 324
 
 
เทศบาลตำบลพระทองคำ
ยินดีให้บริการใส่ใจประชาชน
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-251-5084

เทศบาลตำบลพระทองคำ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220 โทรศัพท์ : 044-370-006-7 โทรสาร : 044-370-006-7
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลพระทองคำ
จำนวนผู้เข้าชม 100,262 เริ่มนับ 9 ส.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10