หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลพระทองคำ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพระทองคำ
อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา
 
 
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีให้บริการ เทศบาลตำบลพระทองคำ อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นม 0023.6/ว906 โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
นม 0023.2/ว879 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566)  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
นม 0023.6/ว907 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งวดที่ 1)  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
นม 0023.3/ว121 ขอความร่วมมือสถานศึกษาตอบแบบสอบถาม การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
นม 0023.3/ว913 แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน ระดับศูนย์สอบ และระดับสนามสอบ การจัดการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
นม 0023.1/ว๑๓๑ การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
นม 0023.3/ว130 อบรมการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
นม 0023.3/ว908 การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและบูรณาการประสานความร่วมมือ  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
นม 0023.5/ว122 แจ้งการโอนเงินวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เงินก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
นม 0023.4/ว864 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและแก้ไขแนวเขต หรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตของ อปท. พร้อมแนวทางปฏฺิบัติในการจัดทำและแก้ไขแนวเขต อปท.  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
นม 0023.3/ว877 ถอดบทเรียนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา นวัตกรรมการศึกษาแห่งชีวิต ฯ  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
นม 0023.3/ว878 การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ด้านการศึกษา)  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
นม 0023.2/ว869 แจ้งมติ ก.อบต.จ.นม. ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
นม 0023.6/ว117 แจ้งปรับปรุงรายงานข้อมูลถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
นม 0023.5/ว118 แจ้งการโอนเงินวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 1. เงินก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน 2.เงินขุดลอกลำห้วย  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
นม 0023.6/ว116 แจ้งประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากรที่สนใจเสนอชื่อเข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลก่ารดำเนินงานดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
นม 0023.2/ว00 รายงานการประชุม ก.ท.จ.นม. ครั้งที่ 1/2566 เดือนมกราคม 2566 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
นม 0023.5/ 127 แจ้งการโอนเงินวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เงินก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
นม 0023.3/ว115 ขอความร่วมือประชาสัมพันธ์ให้ครู บุคลากรในสถานศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 19 ( 19 MU Safe School Virtual Workshop) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
นม 0023.3/ว115 ขอความร่วมือประชาสัมพันธ์ให้ครู บุคลากรในสถานศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 19 ( 19 MU Safe School Virtual Workshop) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
นม 0023.2/ว690 ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
นม 0023.3/ว114 ประชาสัมพันธ์อบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ www.esdelearning.org (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
นม 0023.2/ว112 รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
นม 0023.3/ว805 การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
นม 0023.3/ว807 รายงานผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
นม 0023.3/ว110 ขอให้แจ้งสถานศึกษาในสังกัด อปท. เข้ารับการฝึกอบรมชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ของ อปท.และสถานศึกษาในสังกัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
นม 0023.3/ว109 ประชาสัมพันธ์เรื่องบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
นม 0023.3/ว808 การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ปีการศึกษา 2565  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
นม 0023.5/ว108 แจ้งการโอนเงินวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 1. เงินก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน 2.เงินก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 3.เงินก่อสร้างอาคารเรียน  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
นม 0023.5/ว107 แจ้งการโอนเงินวันที่ 31 มกราคม 2566 เงินก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
นม 0023.3/ว105 การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
นม 0023.5/ว106 แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
นม 0023.5/ว726 การสอดส่องดูแลพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
นม 0023.2/ว729 แจ้ง มติ กทจ.นม ครั้งที่1/2566 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลจากการคัดเลือกกรณีพิเศษ (โควิด 2019)  [ 1 ก.พ. 2566 ]  
นม 0023.2/ว728 การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 1 ก.พ. 2566 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 211
 
 
เทศบาลตำบลพระทองคำ
ยินดีให้บริการใส่ใจประชาชน
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-251-5084

เทศบาลตำบลพระทองคำ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220 โทรศัพท์ : 044-370-006-7 โทรสาร : 044-370-006-7
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลพระทองคำ
จำนวนผู้เข้าชม 37,374 เริ่มนับ 9 ส.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10